Skip to content Skip to footer

Privatumo politika

1. UAB NORDIKA (toliau vadinama „Įmone“) gerbia savo klientų privatumą, todėl įsipareigoja saugoti klientų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis sutinkamai su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais bei vadovaujantis šia Privatumo politika.

2. Naudodamiesi Įmonės valdoma interneto svetaine www.2sesutes.lt, pildydami Įmonės paslaugų ir/ar prekių užsakymo formą, teikdami užklausas, susisiekdami su mumis, tęsdami naršymą mūsų interneto svetainėje ir/ar pateikdami savo duomenis kitu būdu, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir sutinkate su mūsų taikomais asmens duomenų tvarkymo būdais.

3. Privatumo politika gali būti keičiama, o nauja Privatumo politikos redakcija įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje www.2sesutes.lt dienos.
4. Asmens duomenys – yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, iš kurios tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai gali būti nustatyta asmens tapatybė, t.y.: asmens vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ir kt.

5. Asmens duomenų tvarkymas – automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

6. Duomenų subjektas – tai Jūs, kuris naudojatės mūsų paslaugomis arba naršote mūsų Įmonės interneto svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar esate fizinis asmuo, ar esate juridinio asmens atstovas.

7. Duomenų saugumo pažeidimas reiškia pažeidimą, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be Jūsų leidimo tretiesiems asmenims (nenurodytiems šioje Privatumo politikoje ar kitame dokumente) atskleidžiami Įmonės tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be Jūsų leidimo gaunama prieiga.

8. Įmonė – UAB NORDIKA, juridinio asmens kodas 302882642, registruotos buveinės adresas Gerovės g. 7-81, Vilnius, el. paštas: info@2sesutes.lt

9. Interneto svetainė – tai www.2sesutes.lt
10. Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimamais poįstatyminiais teisės aktais.

11. Įmonė, siekdama kaip įmanoma labiau apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tvarko tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini sutarties tarp Jūsų ir Įmonės sudarymui bei tinkamam vykdymui, nekaupia perteklinių, su Įmonės teikiamomis paslaugomis nesusijusių, duomenų.

12. Įmonė negauna Jūsų asmens duomenų iš jokių trečiųjų šalių, todėl Įmonės tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų pateikiamos informacijos teikiant užsakymą ar kitaip naudojantis Įmonės paslaugomis ar susisiekiant su Įmone, todėl, pildydami užsakymo formą arba kitaip kreipdamiesi į Įmonę, nurodykite tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini ir neišvengiami užsakant Įmonės paslaugas/prekes ar kitaip bendraujant su Įmone ir/ar jos atstovais.

13. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Įmonė laikosi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:

13.1. Jūsų asmens duomenis Įmonė tvarko tik iš anksto apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

13.2. Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

13.3. Įmonės tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, gali būti atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs Jūsų asmens duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas (pagal Jūsų raštišką prašymą, pateiktą Įmonei toliau šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka).

13.4. Jūsų asmens duomenis Įmonė tvarko automatizuotomis ir neautomatizuotomis priemonėmis.

13.5. Jūsų asmens duomenis Įmonė gali perduoti tik toms trečiosioms šalims, kurios yra nurodytos šioje Privatumo politikoje, o taip pat tarp Įmonės ir Jūsų sudarytoje sutartyje ar kitame dokumente, kuriame Jūs aiškiai nurodote tokį savo sutikimą.

13.5.1. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

14. Tuo atveju, jeigu Įmonės teikiamomis paslaugomis naudojatės jungiantis per socialinių tinklų paskyras (Facebook, Gmail ir kt.), Jūs išreiškiate sutikimą, kad iš šių socialinių tinklų būtų siunčiami bei gaunami Jūsų socialinio tinklo identifikaciniai duomenys. Jeigu nesutinkate, kad šiuos duomenis Įmonė gautų iš atitinkamų socialinių tinklų paskyrų, prie Įmonės teikiamų paslaugų platformos junkitės naudodami savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

15. Klientų ir kitų asmens duomenų subjektų patogumui, toliau Įmonė pateikia aiškią ir susistemintą informaciją apie tai: (i) kokius asmens duomenis Įmonė tvarko, (ii) koks yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, (iii) kokiems tretiesiems asmenims yra perduodami Jūsų asmens duomenys, (iv) kokiu tikslu įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis ir (v) kokia yra tokio tvarkymo trukmė:
Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tretieji asmenys, kuriems gali būti perduoti asmens duomenys Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo trukmė
– vardas
– pavardė – elektroninio pašto adresas – telefono numeris
– Jūsų sutikimas
– Sutarties tarp Jūsų ir Įmonės sudarymas ir vykdymas
– Jūsų vardas ir pavardė gali būti perduoti Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei – PVM sąskaitos – faktūros ar kito apskaitos dokumento išrašymui – iškilus būtinybei – Įmonės auditoriams, teisininkams ar kitiems specialistams
– valstybės institucijoms
– Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
– Įmonės paslaugų teikimo organizavimas – užklausų administravimas – pažymėjimų išdavimas – Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas – iki tol, kol, pagal galiojančius teisės aktus, Įmonė privalo saugoti dokumentus: sutartis su Klientu bus saugoma 5 metus, Klientui išrašyta PVM sąskaita, kasos pajamų orderis, mokėjimo pavedimas – faktūra 10 metų; – tuo atveju, jeigu su Įmone sutarties nesudarėte, tačiau kreipėtės kitais klausimais, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi Įmonėje iki Jūsų prašymo juos pašalinti.
– darbovietės adresas – nuotrauka – Jūsų sutikimas (pastaba: šie asmens duomenys bus tvarkomi tik su Jūsų sutikimu, ir talpinami Įmonės interneto svetainėje, Įmonės Facebook ir Instagram paskyrose – šiuos Jūsų asmens duomenis gali pasiekti neapibrėžtas trečiųjų asmenų ratas – informuoti suinteresuotus asmenis apie Jūsų mokymąsi Įmonėje bei Jūsų savarankiškai teikiamas paslaugas – iki Jūsų prašymo pašalinti šiuos asmens duomenis iš Įmonės interneto svetainės  ir/ar Įmonės Facebook ir/ar Instagram paskyros
16. Įmonė, įgyvendindama teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje reikalavimus, informuoja, kad Jūs turite šias teises:

16.1. „Teisę žinoti“ – t.y. teisę gauti informaciją iš Įmonės apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis Įmonė tvarko. Šios Privatumo politikos 15 punkte yra išsamiai aprašyta Įmonės tvarkomų asmens duomenų apimtis, tikslai, trukmė ir tretieji asmenys, kuriems Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti.

16.2. „Teisę susipažinti“ – t.y. teisę prašyti susipažinti su Įmonės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jums pasinaudojus šia teise, Įmonė pateiks Jums informacija apie konkrečius jos tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

16.3. „Teisę ištaisyti“ – t.y. teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, neišsamūs ir/ar neteisingi. Šia teise galite pasinaudoti, jeigu pasikeičia Jūsų asmens duomenys (pavardė, kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas, telefono numeris), arba jeigu Jūs manote, kad Įmonės tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ir/arba neteisingi. Šia teise galite pasinaudoti ir savo netikslius ir/ar neteisingus asmens duomenis pasikeisti savo asmeninėje paskyroje Įmonės interneto svetainėje (jeigu Įmonė suteikia tokią galimybę), arba, iškilus problemai, kreiptis su šiuo prašymu į Įmonę el. paštu: info@2sesutes.lt

16.4. „Teisę būti pamirštam“ – t.y. teisę reikalauti, kad Įmonė ištrintų (sunaikintų) jos tvarkomus Jūsų asmens duomenis (išskyrus asmens duomenų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka). Šia teise galite pasinaudoti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tie tikslai, kuriais šie duomenys buvo renkami, arba Jūs atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir nelieka jokio kito teisinio pagrindo Jūsų asmens duomenų tvarkymui, arba Jūsų asmens duomenys buvo renkami neteisėtai.

16.5. „Teisę apriboti“ – t.y. teisę prašyti Įmonės apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šia teise galite pasinaudoti, jeigu norite, kad Įmonė toliau nebeatliktų jokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių veiksmų (išskyrus saugojimą), tačiau nepageidaujate „būti pamirštiems“ arba atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą (pavyzdžiui, turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą iki tol, kol bus ištaisyti netikslūs/neteisingi Jūsų asmens duomenys).

16.6. „Teisę perkelti“ – t.y. teisę prašyti Įmonės, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitam subjektui (tačiau tik tais atvejais, kai duomenys yra tvarkomi turint Jūsų sutikimą, o pats tvarkymas yra atliekamas automatizuotomis priemonėmis ir tik tada, kai tai techniškai įmanoma).

16.7. „Teisę nesutikti“ – t.y. teisę nesutikti, kad Įmonė tvarkytų Jūsų asmens duomenis (tačiau tokiu atveju Jūs galite prarasti galimybę naudotis Įmonės teikiamomis paslaugomis).

16.8. „Teisę atšaukti“ – t.y. teisę atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą Įmonei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tačiau pažymime, kad Įmonės atliktas Jūsų asmens duomenų tvarkymas iki Jūsų atšaukimo pareiškimo netampa neteisėtas.

16.9. „Teisę skųsti“ – t.y. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (atmintinė preinama: https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo).

17. Aukščiau išvardintomis teisėmis Jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi į Įmonę raštu elektroniniu paštu: info@2sesutes.lt. Siekdama užtikrinti tinkamą Jūsų pateikto prašymo įgyvendinimą, Įmonė priims ir nagrinės tik tuos Jūsų pateiktus prašymus, kurie bus išreikšti raštu ir atsiųsti iš to elektroninio pašto, kurį nurodėte užsakydami Įmonės paslaugas arba kreipdamiesi į Įmonę kitais klausimais (kadangi tai suteiks galimybę Įmonei identifikuoti besikreipiantį asmenį). Priešingu atveju (t.y. Jums kreipiantis iš kito elektroninio pašto arba kreipiantis į Įmonę telefonu), Įmonė pasilieka teisę atsisakyti nagrinėti Jūsų prašymą bei pasiūlyti Jums su savo prašymu kreiptis atvykus į Įmonės paslaugų teikimo vietą. Įmonė, gavusi iš Jūsų raštu pateiktą prašymą su aiškiai išreikštu pageidavimu, įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį pateikti Jums atsakymą ir/arba atlikti atitinkamus veiksmus.

18. Įmonė yra įgyvendinusi tinkamas technines bei organizacines priemones, užtikrinančias, kad jos vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir garantuotų Jūsų (kaip duomenų subjekto) teisių apsaugą.

19. Įmonė įsipareigoja pranešti Jums apie bet kokį Duomenų saugumo pažeidimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie tokį pažeidimą.
20. Šios Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21. Visi ir bet kokie asmens duomenų apsaugos srityje galintys kilti ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jeigu manote, kad Įmonė pažeidžia Jūsų teises asmens duomenų apsaugos srityje, su atitinkamu skundu galite kreiptis į Įmonę el. paštu: info@2sesutes.lt, o Įmonė įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį išspręsti Jūsų prašymą arba pateikti atsakymą. Skundo nepavykus išspręsti taikiai, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Daugiau informacijos apie kreipimosi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją tvarką galite rasti: https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo.

22. Ši Privatumo politika patalpinta interneto svetainėje ir paskutinį kartą atnaujinta: 2022-09-28.

Prisijunkite